ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Õppijate täiendkoolitusele vastuvõtt

Rammi koolitus OÜ (registrikood 12513041) koolitusele on võimalik registreeruda kodulehel ära toodud e-posti kaudu info@kaardikoolitus.eu või helistades telefonile +372 50 98 350. Koolitusele registreerumiseks on vajalik teatada õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja nimi ja e-posti aadress.

Peale registreerumist saadetakse õppijale kahe tööpäeva jooksul kinnitus õppija e-posti aadressile registreerumise kohta.

Täiendkoolitusasutus jätab endale õiguse koolitust edasi lükata või ära jätta, seoses väheste registreerujatega, teavitades õppijat sellest esimesel võimalusel.

Õppe korraldamise tingimused

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundes. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekeel on määratud eelnevalt täiendkoolitusasutuse poolt või vastavalt koolituse tellija vajadusele, kas eesti, vene või inglise keeles.

Koolituse õppematerjalid on koolitaja ja koolitusasutuse omand, mida ilma Rammi koolitus OÜ loata paljundada, levitada ega ärilistel eesmärkidel kasutada ei tohi.

Õppija isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks, vastavalt Täiendkoolituse standardile §3 lõige 3. Koostöös Eesti Töötukassaga on vajalik õppija isikukood registreerimisteate edastamiseks Eesti Töötukassale.

Isikuandmeid töödeldakse lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusele §14.

Õppijate väljaarvamine koolituselt

Õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus, arvatakse koolituselt välja ja ei väljastata tunnistust. Erandjuhul on võimalik kokku leppida individuaalne ajakava, kuidas koolitus täismahus läbida. Kui õppija loobub koolitusest koolituse ajal, siis õppetasu ei tagastata.

Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused

Õppetasu tasutakse Rammi koolitus OÜ poolt väljastatud arve alusel. Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul, e-arvena või paberkandjal. Rammi koolitus OÜ on käibemaksukohuslane. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks.

Õppetasu sisaldab teooriakoolitust, vajaduse praktikat, kohvipause, materjale, tunnistust paberil või soovi korral paberil ja plastikkaardil.

Õppetasust vabastamise otsustab täiendkoolituse juhatus avalduse alusel.

Õppetasu tagastamise tingimused:

Ettemaksutud õppetasu tagastatakse, kui koolitus jääb ära täiendkoolitusasutuse tõttu või kui koolitatav teatab oma mitte osalemisest vähemalt kaks päeva ette. Muudel juhtudel õppetasu ei tagastata. Vaidlused lahendatakse vastastikusel kokkuleppel või Tartu Maakohtus.

Õppija, kes on registreerunud Eesti Töötukassa koolituskaardiga kehtivad koostöö põhimõtted alates 01.05.2019 https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/koolituskaardi_koostoo_pohimotted.pdf

Õppetasu tulumaksutagastus

Rammi koolitus OÜ on esitanud majandustegevusteate kõigi õppekavade kohta, kuid need ei ole seotud kutsestandarditega. Täiskasvanute täiendkoolituse koolituskulude osas jõustus 01.01.2016 tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt on koolituskulu õppija täiendkoolituses osalemise kulu juhul, kui koolitajal on täiendkoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba ja on esitatud majandustegevusteated, mille õppekava eesmärk on tasemeõpe või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine. Kui õppekaval seda eesmärk ei ole, siis pole ka õigust saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

KVALITEEDI TAGAMINE

Rammi koolitus OÜ (registrikood 12513041) viib läbi täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi ja tööalast nõustamist. Koolituste korraldamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest ja sealt tulenevatest õigusaktidest ja standarditest.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

Õppekavad koostatakse lähtuvalt Täiskasvanute koolituse seadusest ja standardist. Õppekavad on leitavad iga koolituse kirjelduse juures.

Õppekava koostatakse vastavalt täiendkoolituse eesmärgile, mis annab õiguse antud valdkonnas tegutsemiseks arvestades õigusaktides sätestatud nõuetega.

Koolitajate pädevuse ja kvaliteedi tagamine

Rammi koolitus OÜ lektorid omavad erialast haridust ja/või töökogemust antud erialal. Koolitusel võetakse arvesse ka ettevõtte eripärasusi lähtuvalt tööiseloomust, tuginedes koolitaja pädevusele.

Koolitaja töö pädevust ja kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate suulise või kirjaliku tagasiside põhjal koolituse lõppedes.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Koolitused avaldatakse kaardikoolitus.eu kodulehel. Koolitusi on võimalik tellida ka ettevõttesse neile sobival ajal. Enne koolitust selgitatakse välja koolitusvajadus ja- eesmärgid, ajakava, koolitusruumid, transport.

Rammi koolitus OÜ kasutab koolitustel ja nõustamisel ruume (Aleksandri 8, Tartus ja Masina 22, Tallinnas). Ruumid on sobiva sisustusega auditoorseks õppetööks, varustatud kaasaegse tehnikaga, olemas interneti võimalus, vastavad terviskaitse nõuetele. Koolitusruumid Tallinnas, Masina 22 võimaldavad ka läbi viia osade koolituste praktilist osa (varustatud vastava sisustuse ja tehnikaga).

Koolitusel on võimalik kasutada kohapealseid näidis õppematerjale, lisaks õppematerjalid paberkandjal või elektroonselt. Kõigil osalejatel on võimalus koha peal kohvipausideks ja einestamiseks.

Koolituse tagasiside kogumine

Tagasisidet koolituse kohta kogutakse osalejatelt kohe pärast koolitust kas suuliselt või kirjalikult.

Tagasisidest tehakse kokkuvõte, mis on aluseks kursuse sisu, korralduse või koolitaja töö muutmiseks või kiitmiseks. Ettepanekuid ja puudujääke arvestatakse järgmiste koolituste korraldamisel.

Kinnitatud: 04.02.2020